Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Ẹjọwọ ṣe mo le fi ọkọmi sile nitoripe o ma n mu ọti? A ti ṣe ikilọ fun lọpọlọpọ ṣugbọn ko gbọ ọ.

Ustadh Yunus AbdulSalam

Yoruba 3 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY