Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Nje aoma fe iyawo ni aljanah, to ba jewipe beni, iru isesi wo ni yi o ma wa laarin awa ati awon iyawo na

Shaykh Muhammad Sheeth AbdulQadir

Yoruba 3 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY