Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Nje nkan ti n je majemu wa ninu Islam? Se majemu lee wa laarin Olohun eledawa si eru re?

Ustadh Yunus AbdulSalam

Yoruba 3 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY